Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số: 1930 /QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 12 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

 

Tên chương trình:

Tiếng Việt: Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh (thí điểm)

Tiếng Anh: Mathematics Education -teaching through English

Trình độ đào tạo: Cử nhân Sư phạm

Ngành đào tạo:  Sư phạm Toán học             Mã số: 7140209

Tên gọi văn bằng: Cử nhân Sư phạm Toán học

Loại hình đào tạo: Chính quy

        Vị trí việc làm: Giáo viên giảng dạy bộ môn Toán ở trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giảng viên Toán ở các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trong nước và Quốc tế.

Khả năng học tập nâng cao trình độ:

        + Có khả năng tự học, bồi dưỡng và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn;

        + Có thể học thêm các chuyên ngành gần, các chứng chỉ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội việc làm;

        + Có thể tiếp tục học sau đại học trong nước và Quốc tế các chuyên ngành: Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số, Hình học và Topo, Toán ứng dụng, Cơ sở Toán học của Tin học, Lí luận và phương pháp dạy học Toán học,....

Thời điểm điều chỉnh CTĐT: 2020

  1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

   Đào tạo cử nhân Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực nghề nghiệp vững vàng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục Toán học, giảng dạy Toán học bằng tiếng Anh và các nhiệm vụ khác của người giáo viên trung học, tham gia công tác quản lý chuyên môn tại các tổ chức, cơ sở giáo dục - đào tạo hoặc các cơ quan quản lý giáo dục.

1.2. Mục tiêu cụ thể

  1. Chuẩn đầu ra

2.1. Nội dung chuẩn đầu ra

2.2. Ma trận Chuẩn đầu ra - Mục tiêu

0355992498