Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Tài liệu

Danh sách: Tài liệu


TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ SINH VIÊN, SỐ 11
TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ SINH VIÊN, SỐ 10
TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ SINH VIÊN, SỐ 9
Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh năm 2022
Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Sư phạm Toán học năm 2022
TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ SINH VIÊN, SỐ 8
TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ SINH VIÊN, SỐ 7
Mô tả Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học 2019
Mô tả Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Toán học 2018
Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học (Năm 2016)
Tạp chí Toán học và Sinh viên (Số 6 - Tháng 9 năm 2021).
Mô tả chi tiết các học phần của Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh
Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh
Mô tả chi tiết các học phần của Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học
Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học
Đề cương chi tiết học phần CNSP Toán học dạy bằng tiếng Anh
Đề cương chi tiết học phần CNSP Toán học
Khung Chương trình đào tạo CNSP Toán
Tạp chí Toán học và Sinh viên (Số 5 - Tháng 3/2021)
LV VỀ CÁC ĐỊNH LÝ MONTEL,KOBE, ÁNH XẠ RIEMANN TRONG GIẢI TÍCH PHỨC MỘT BIẾN

0355992498