Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Mô tả chi tiết các học phần của Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh


1.1. Triết học Mác - Lênin ( 03 tín chỉ)

        Học phần nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương, cung cấp những kiến thức cơ sở, nền tảng về triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; những nội dung cơ bản của CNDV biện chứng và những nội dung cơ bản của CNDV lịch sử. Thông qua đó, nhằm trang bị cho sinh viên thế giới quan duy vật, phương pháp luận khoa học. Học phần này có mối quan hệ trực tiếp với các học phần Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các môn khoa học lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn.

1.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin (02 tín chỉ)

        Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản, hệ thống về các vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và giúp người học có khả năng lập luận, phân tích, đánh giá, vận dụng các kiến thức kinh tế chính trị cơ bản vào việc xem xét, giải quyết một vấn đề kinh tế cụ thể nảy sinh trong thực tiễn cũng như có khả năng tham gia thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Môn học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin.

1.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (02 tín chỉ)

        Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, giúp sinh viên nâng cao năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức của chủ nghĩa xã hội khoa học vào xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  Môn học có vai trò là nền tảng lý luận cho các môn học khác như: Lịch sử Đảng Cộng sản việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (02 tín chỉ)

        Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh.Từ đó, giúp người học có khả năng vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, có mục tiêu, lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng.

1.5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (02 tín chỉ)

        Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức lý luận và niềm tin đối với Đảng và sự lãnh đạo của Đảng; Môn học có mối quan hệ mật thiết với hệ thống các môn học lý luận chính trị vì đường lối của Đảng là sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

1.6. Pháp luật đại cương (02 tín chỉ)

        Môn học cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng từ đó người học có thể vận dụng kiến thức về pháp luật để giải quyết những vấn đề pháp lý trong công việc, trong thực tiễn và hình thành ý thức tự giác trong tuân thủ pháp luật.

1.7. Tin học (02 tín chỉ)

        Học phần tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về tin học bao gồm: kiến thức cơ bản về máy tính; kiến thức về mạng máy tính và Internet; kiến thức và kĩ năng làm việc với các ứng dụng văn phòng.

1.8. Tiếng Anh B1.1 (3 tín chỉ)

Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; củng cố kiến thức ngữ pháp sinh viên đã học ở phổ thông; củng cố và nâng cao vốn từ vựng.

1.9. Tiếng Anh B1.2  (2 tín chỉ)

Nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, kiến thức đất nước học, phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ.

1.10. Tiếng Anh B1.3  (2 tín chỉ)

Nắm vững những kiến thức cơ bản của tiếng Anh và có thể truyền đạt những nhu cầu đơn giản và cơ bản. Có thể hiểu các câu và cấu trúc thông dụng về các lĩnh vực liên quan trực tiếp nhất. Có thể giao tiếp trong các công việc đơn giản và lặp lại đòi hỏi việc trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những vấn đề quen thuộc và lặp lại. Có thể mô tả bằng từ ngữ đơn giản các khía cạnh về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

1.11. Tiếng Anh B2.1 (3 tín chỉ)

Tiếng Anh B2.1 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân các ngành không chuyên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, phát âm) và kỹ năng (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh ở trình độ B1+.

Học phần Tiếng Anh B2.1 là học phần tiếp nối các học phần Tiếng Anh B1.1, B1.2 và B1.3. Học phần Tiếng Anh B2.1 khai thác nguồn tài liệu từ bài 1 đế bài 4 của giáo trình LIFE (B1+) do nhà xuất bản Cengage Learning phát hành.

8.12. Tiếng Anh B2.2 (3 tín chỉ)

Học phần Tiếng Anh B2.1 là học phần tiếp nối các học phần Tiếng Anh B1.1, B1.2 và B1.3. Học phần Tiếng Anh B2.1 khai thác nguồn tài liệu từ bài 1 đế bài 4 của giáo trình LIFE (B1+) do nhà xuất bản Cengage Learning phát hành.

1.12. Tiếng Anh B2.2 (3 tín chỉ)

Tiếng Anh B2.2 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân các ngành không chuyên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, phát âm) và kỹ năng (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh ở trình độ B2-.

Học phần Tiếng Anh B2.2 là học phần tiếp nối học phần Tiếng Anh B2.1. Học phần Tiếng Anh B2.1 khai thác nguồn tài liệu từ bài 5 đế bài 8 của giáo trình LIFE (B1+) do nhà xuất bản Cengage Learning phát hành.

1.13. Tiếng Anh B2.3 (3 tín chỉ)

Tiếng Anh B2.3 là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân các ngành không chuyên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, phát âm) và kỹ năng (nghe, nói, đọc viết) tiếng Anh ở trình độ B2.

Học phần Tiếng Anh B2.3 là học phần tiếp nối học phần Tiếng Anh B2.2. Học phần Tiếng Anh B2.3 khai thác nguồn tài liệu từ bài 9 đế bài 12 của giáo trình LIFE (B1+) do nhà xuất bản Cengage Learning phát hành. 

1.14. Giáo dục thể chất 1 (01 tín chỉ)

        Môn học GDTC 1 được cấu trúc gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành

        - Phần lý thuyết trang bị cho sinh viên  những kiến thức về lĩnh vực GDTC, những kiến thức Y - Sinh học TDTT, kiến thức về nội dung thể dục, điền kinh ( tác dụng của thể dục đối với việc rèn luyện thân thể, chạy cự ly trung bình), kiến thức về rèn luyện thân thể.

        - Phần thực hành trang bị cho sinh viên những kỹ năng:

        + Thực hành các nội dung thể dục: Các bài tập đội hình, đội ngũ, bài tập thể dục.

        + Thực hành nội dung chạy cự ly trung bình.

        + Thực hành kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

1.15, 1.16. Giáo dục thể chất 2, Giáo dục thể chất 3 (02 tín chỉ)

        Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản: lý luận GDTC, chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT, y - sinh học TDTT; kiến thức, kỹ năng tổ chức, kỹ thuật cơ bản của môn thể thao (tự chọn) và trò chơi vận động.

        Nội dung môn học GDTC 2, GDTC 3 bao gồm các môn thể thao (tự chọn), mỗi tín chỉ được chia làm hai phần: lý thuyết (06 tiết), thực hành (24 tiết).

1.17.  Abstract algebra 1 (03 credits)

        The course Abstract algebra 1 provides the background knowledge about:  Relations, Maps, Groups, Rings, Integral domains and Fields.

1.18.  Abstract algebra 2 (03 credits)

         The course Abstract algebra 2 provides the background knowledge about: Some special rings (Principal rings, Euclidean rings, unique factorization rings), polymomial rings.

1.19.  Module theory (02 credits)

        The course provides the fundamental knowledge about modules, operators on modules, exact sequences, some special modules such as free, projective and injective modules.

1.20.  Analysis of single variable functions 1 (03 credits)

        The course provides the fundamental knowledge about Functions and some its models, Limits and Derivatives, Differentiation rules, and Applycations of differentiation.

1.21.  Analysis of single variable functions 2 (03 credits)

        The course provides the fundamental knowledge about Integration and its applications, Sequences, Series, Taylor and Maclaurin series, Parametric equations and Polar coordinates.

1.22.  Analysis of multivariable functions (03 credits)

        The course Analysis of multivariable functions belongs to fundamental specialized knowledge. It introduce about vectors, vector-valued functions, functions of Several Variables, partial derivatives, directional derivatives, gradients, and Lagrange multipliers, multiple integrals, line integrals and surface integrals.

1.23.  Ordinary differential equations (02 credits)

        The course includes: Basis concepts, results and applications of linear/nonlinear first order differential equations; higher order ordinary differential equations and of systems of first order ordinary differential equations.

1.24.  Topology-Measures and Integration (03 credits)

        The course equips learners with basics knowledge of topological space, metric space, Lebesgue measure theory and Lebesgue integral theory; skills for working with abstract spaces. Thereby, it contributes to enhance the generalizing capacity, the capacity of mathematical modelling, the capacity of applying mathematics in real life.

1.25.  Linear algebra 1 (03 credits)

        The course Linear Algebra 1 module equips learners with basic and up to date knowledge of vector spaces, vector subspaces, matrices, systems of linear equations, and determinant. In addition, after this module, learners are also equipped with skills such as finding the rank of a vector system, finding a basic and the dimension of a vector space, computing the determinant of a vector system, and solving a linear equation system.

1.26.  Linear algebra 2 (03 credits)

        The course Linear Algebra 2 module equips learners with basic and up to date knowledge of the linear map, eigenvalues and eigenvectors of linear endomorphisms, bilinear forms, quadratic linear forms, and Euclidean linear spaces. Besides, after this module, learners are also equipped with skills such as finding the eigenvalues and eigenvectors of linear endomorphisms, finding the invariant vector subspaces of a vector space.

1.27.  Linear geometry (03 credits)

        The course is an introduction to the geometry of affine spaces in general and Euclidean affine spaces in particular. At the secondary school level, students have learned the geometry of  Euclidean affine spaces of dimension 2 and 3 (although they were not named so). Geometric objects in these spaces such as points, lines, planes, circles, spheres, angles, distances and their properties are thus familiar. However, modern science requires to be able to work in higher dimensional spaces. The first part and the second of the course will thus be devoted to the extension of geometric concepts from dimension 2 and 3 to such more general spaces. Clearly, in such frameworks, intuition is not enough anymore to solve problems or even to set correct definitions. Our approach of geometry will thus rely on algebraic concepts of linear algebra. In the third part of the course, we will study some aspects of the theory of curves and surfaces.

 

1.28.  Differential geometry  (02 credits)

        The course gives students knowledge related to regular arc in E2, biregular arc in E3, curvature, torsion, geometric arc and manifold of dimension 1 in E2 and E3, manifold of dimension 2, etc. In particular, the module will help learners realize the relationship between analysis and geometry. Besides, after this module, students comprehend theory and apply it to related problems.

1.29.  Probability theory (03 credits)

        The course provides students with the basic knowledge of probability theory such as: random trials, events, probability of the events, conditional probabilities, random variables, the law of probability distributions, characteristics of random variables, law of large numbers, limit theorems; Know how to apply knowledge of probability theory to solve related exercises. On that basis, students can apply the theory of probability to model and solve specific problems in real life.

1.30.  Number theory (03 credits)

        The course provides background knowledge about Arithmetic functions, Theory of congruence, congruence equations, the construction of number system and the representation of numbers.

1.31.  Elementary algebra (03 credits)

        The course provides background knowledge about Polynomials in one or more variables, rational fractions, Real function, the graph of functions, Equations and System of equations, Inequations and System of inequations, Equalities and Inequalities.

1.32.  Functional analysis (03 credits)

        The course provides the basic terms of normed vector spaces, Banach spaces, Hilbert spaces and linear operators are explained. The course will concentrate then on the central theorems of this theory: Hahn-Banach's theorem, the theorem of the continuous inverse, the theorem of the closed graph and the theorem of the open mapping. Further properties of compact operators and reflexive spaces are discussed and the spectral theorem is presented. In addition, applications in studying the existence and uniqueness of solutions for integral and differential equations are shown in this course.

1.33.  Combinatoric and graph theory (02 credits)

        The course provides discrete structures on finite sets, including : combinatorial structure, graph structure. Since then, learners are proficient in counting, listing, confirming the existence or not of some types of combinatorical configurations and solving some problems on graphs. Then, learners can apply those techniques to model and solve some problems in real-life.

1.34.  Mathematical Statistics  (03 credits)

        The course provides students with the basic knowledge of statistics such as: data description, point estimation of parameters, confidence intervals, test of hypotheses for a single sample or two-sample, and linear regression. On that basis, students can apply the theory of statistics to model and solve specific problems in real life.

1.35.  Elementary geometry (03 credits)

        The course Elementary Geometry module equips learners with basic and up to date knowledge of oriented angles, isometrics, similarities, inversions, the pencil of circles, spheres, spherical triangles, and polyhedral. In addition, after this module, learners are also equipped with skills such as computing on oriented angles, isometrics, similarities, inversions, the pencil of circles, spheres, spherical triangles, and polyhedral.

1.36.  English for Mathematics (03 credits)

        The course English for Mathematics is a required course that belongs to specialized knowledge of Mathematics department. This course provides for students a foundation on English vocabulary and grammar used in teaching high school mathematics. After the course, students can define some fundamental mathematic concepts in English, read mathematics book in English, and solve mathematics problems in English.

1.37.1. Commutative algebra (03 credits)

        The course  Commutative algebra is an elective course in the unit of specialized knowledge, belongs to the field of algebra.  The course:

        + equips leaners with knowledge about commutative algebra including primary decomposition, algebraic varieties,  Artinian and Noetherian module, localization, dimension theory, exact sequences, dimension of ring and module;

        + practices working skills on abstract mathematical objects;

        + forms a capacity to apply the knowledge learned to study other mathematical courses;

        + applies the knowledge learned to solve  mathmatical problems in high schools, problems of  other sciences, and problems in real life.

1.37.2.  Inequalities and creating inequalities (03 credits)

        The course provides background knowledge about the classical inequalities as Cauchy, Bunhiakovski, Chebysev, Jensen, Holder, Bernoulli, Mincowski. The methods to prove inequalities. Creating inequalities and some applications of inequalities.

1.37.3.  Applications of Group theory to some types of high school mathematics problems (03 credits)

        The course  Applications of group theory to  some types of high school mathematics is an elective course in the unit of specialized knowledge, belongs to the field of algebra.  The course. The course:

        + equips leaners with knowledge in group theory such as Lagrange’s theorem, the Sylow theorems, G-sets, the class equation and Burnside’s theorem. Besides;

        + applies the knowledge of  group theory to solve mathmatical problems in high schools, especially in arithmetic, combinations and functional equations;

        + detects the structure of groups in some elementary problems;

        + forms the ability to generalize and specialize in mathematics;

        + applyies the knowledge learned to solve  mathmatical problems in high schools, problems of  other sciences, and problems in real life.

1.37.4.  Galois theory and applications (03 credits)

        The course  Galois theory and applications is an elective course in the unit of specialized knowledge, belongs to the field of algebra.  The course:

        + equips leaners with fundamental knowledge about Galois theory such as Normal extension, Galois groups,  Solvable groups, Galois extensions, Cyclic extensions, etc.

        + provides the application of  Galois theory, especially in solving polynomial equations by radicals or  constructing geometric figures by Ruler-Compass;

        + forms a capacity to apply the knowledge learned to study other mathematical courses;

        + applyies the knowledge learned to solve  mathmatical problems in high schools, problems of  other sciences, and problems in real life.

1.38.1.  Complex function theory (03 credits)

        The course Complex function theory equip some knowledge for student about complex numbers, functions of the complex variable, analytic functions, elementary functions, integration in the complex plane, the residue theorem, applications of the residue theorem to the evaluation of integrals and sums.

1.38.2.  Partial differential equations (03 credits)

        The course Partial differential Equations (PDEs) is an optional course in the unit of specialized knowledge, in the field of analysis. This course aims to equip learners with mathematical modeling skills with partial derivative tools; the basic and updated knowledge about: classification of PDEs, skills and methods of solving some problems (boundary, initial, mixed) for typical second-order linear PDEs (Laplace, Poisson, wave, heat equations). This course helps learners have more knowledge about the application of integral calculation and differential calculation of multivariable functions in the description of nature's processes such as oscillation, wave propagation, heat transfer, diffusion, ...

1.38.3.  Stability theory of ordinary differential equations (03 credits)

        The course Stability Theory of differential Equations (ODEs) is an elective course in the specialized knowledge unit, in the field of analysis. This module equips learners with up-to-date and modern knowledge of qualitative properties of the system of ordinary differential equations (existence, uniqueness, continuous dependence, smoothness, ...), especially the stability of solutions in the sense of Lyapunov; mathematical modeling skills of practical problems with differential tools, skills of considering the stability of the ODEs. This module follows the course on Ordinary Differential Equations, helping learners have more knowledge about the applications of ODEs.

1.38.4.  Numerical analysis (03 credits)

        The course Numerical Analysis is a required course that belongs to specialized knowledge of Mathematics department. The course gives an introduction to theory of numerical analysis. We will discuss the elements of error analysis, real roots of a nonlinear equation, approximate calculation of derivative and integral, interpolation, approximate solution of ordinary differential equations and numerical solutions of systems of linear equations. 

1.39.1.  Geometry of groups of transformations (02 credits)

        The course gives students knowledge related to the basic concepts and the properties of group actions, isometries and finite symmetry groups of Euclidean space, Euclidean crystallographic groups, Mobius and visualizing Mobius transformations, hyperbolic plane.

1.39.2.  Geometry and convexity (02 credits)

        The course is an introduction to the basic concepts and properties of   convex sets, convex functions, convex bodies and integral geometric formulas.

1.39.3.  Geometric transformations and applications for geometry problem solving (02 credits)

        The course gives students knowledge about geometric transformation and some special geometric transformations, projective transformation in the projective plane and projective models. Thereby, students apply knowledge to solve and extend some class of plane geometry problems.

1.39.4.  Projective geometry (02 credits)

        The course is an introduction to the basic concepts and the properties of projective spaces, projective transformations and the projective quadric curves and conics. The relationship between the affine, Euclidean quadratic curves and projective quadratic curves.

1.40.1.  Combinatorics optimization (02 credits)

        The course provides knowledge of optimization problems on some discrete models, including: Types of combinatorics optimization problems, optimization problems on graphs ; help learners to have skills and methods to solve some optimal problems. Then, forming the skills of finding effective solutions (problem solving skills) before a real situation.

1.40.2.  Linear programming (02 credits)

        The course is an introduction to mathematical programming, with an emphasis on techniques for finding the solution of linear models. The theoretical aspect of the course will focus on the simplex method, optimality conditions, duality in linear programming, and algorithms to solve transportation problem.

1.40.3.  Limit Theorems and Applications (02 credits)

        The course provides students the most important results of probability theory such as the law of large numbers and limit theorems. On that basis, students can solve real problems by applying the law of large number and limit theorems.

1.40.4.  Enhancing capacity of teaching probability and statistics for teachers (02 credits)

        The course provides more information on the history of probability and statistics. In addition, the course provides the role and position of probability and statistics in mathematics education in high school. On that basis, the course will enhance the knowledge of probability and statistics, and improve abilities of teaching probability and statistics for teachers.

1.41. Tâm lý học đại cương (02 tín chỉ)

        Học phần trang bị cho sinh viên những đặc tính cơ bản, những đặc điểm và những quy luật chung của tâm lí  và ý thức của con người như là đặc tính của bộ não và của sự phản ánh chủ quan về thế giới khách quan. Học phần có quan hệ với các học phần khác trong CTĐT như: Triết học Mác-Lênin, Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm.

1.42. Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm (02 tín chỉ)

        Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và học sinh THPT, những quy luật tâm lý của các quá trình giảng dạy và giáo dục đối với học sinh; đồng thời hình thành tình cảm của sinh viên với nghề sư phạm thông qua hiểu biết về vai trò, vị trí và các yêu cầu phẩm chất, năng lực của người thầy giáo. Học phần có quan hệ với các học phần khác như: Tâm lý học đại cương, Những vấn đề chung về giáo dục học, Phương pháp giảng dạy môn học, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

1.43. Những vấn đề chung về giáo dục học (02 tín chỉ)

        Học phần bao gồm: những vấn đề chung về giáo dục và giáo dục học - một  khoa học về giáo dục con người; mục đích, tính chất, nguyên lý giáo dục và những nhiệm vụ, nội dung giáo dục; công tác quản lý nhà trường; người giáo viên và lao động sư phạm của người giáo viên trong nhà trường;

        Học phần có quan hệ chặt chẽ với với các học phần khác trong CTĐT như : Tâm lý học đại cương, Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thông. 

1.44. Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường phổ thông  (02 tín chỉ)

        Học phần tập trung vào những vấn đề cơ bản về lý luận dạy học, lý luận giáo dục và nội dung, phương pháp công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông;

        Học phần có quan hệ chặt chẽ với với các học phần khác trong CTĐT như: Tâm lý học; Những vấn đề chung về giáo dục học; Phương pháp giảng dạy bộ môn; Thực hành sư phạm.

 1.45. Theory of teaching Maths (Mathematics Teaching methodology 1) (03 credits)

        The course applies general teaching theory to the teaching organization of mathematics in high schools;

        The course has a direct relationship with the math knowledge content in high schools;

        The course following previous training programs is psychology and education;

        The course has a close relationship with the next subjects of mathematical teaching method: Teaching typical situations of math; Teaching maths specific fields, Developing math teacher competencies; Practice pedagogy; Pedagogical practice.

1.46.  Teaching typical cases of Math (Mathematics Teaching methodology 2) (03 credits)

        The course applies general teaching theory to teaching contextual languages in high schools: Teaching Mathematical concepts; Teaching Math definitions and properties; Teaching Math lessons;

        The course has a direct relationship with the math knowledge content in high schools: Mathematical concepts; Theorem, Mathematical Properties; math lesson;

        The course continues the subjects of Psychology, Education and Theory of Mathematics;

        The course has a strict system with the following subjects: Teaching specific fields, Developing course curriculum; Practice pedagogy; Intership pedagogy.

1.47. Teaching mathematics trends in high school (Mathematics Teaching methodology 3) (02 credits)

        The course applies general teaching theory to teaching organizations in specific fields of mathematics in high schools;

        The course has a direct relationship with the math knowledge content for each specific topic in high schools;

        The course continues the subjects of Psychology, Education; Theory of teaching Mathematics; Teaching typical situations in math; Developing Math teachers' competencies

        - The subject has a close relationship with the next subjects of the subject: Pedagogical practice; Pedagogical practice.

1.48.  Assessment in Mathematics education (02 credits)

        The course Assessment in mathematics education aims to equip students with basic knowledge of assessment in the process of teaching Mathematics in high schools. At the same time, students also practice the basic skills of designing assessment tools and practice analyzing the results obtained, thereby proposing measures to improve their learning situation. students in the process of teaching Math;

        The course has a direct relationship with the mathematical knowledge content in high schools: Mathematical concepts; Theorem, Mathematical Properties; Math exercises;

        The course is closely related to the following subjects: Program development in Mathematics; Practice pedagogy; Pedagogical practice.

1.49.  Developing school curriculum  (02 credits)

        The course equips students with basic knowledge and skills to build and develop educational programs, a Math course program through 1 lesson, 1 topic of general education.

1.50.  Scientific research Methods in Mathematics and Mathematics education (02 credits)

        The course Scientific Research Methods in Mathematics and Mathematics Education is compulsory in the unit of professional knowledge. This course aims to equip learners with basic and up-to-date knowledge of scientific research methods specialized in Mathematics, including research methods of basic mathematical science and science of mathematics teaching. Especially, helping learners get acquainted with the implementation of a scientific research topic in the field of mathematics (pure or teaching).

1.51.  English for teaching Mathematics (02 credits)

        The course is designed for the undergraduate pedagogical students who will be teaching Mathematics in English. The course is aimed at equipping learners with knowledge and skills of using English language to teach Mathematics and techniques to design Mathematics lesson plans in English. Each lesson is designed with specific themes associated with practical examples. In addition, learners are required to apply the knowledge and skills learned in this course into designing and teaching specific lessons. With such knowledge and skills, after finishing this course, learners are expected to be more confident in teaching Mathematics in English.

1.52.  Teaching high school Mathematics through English (02 credits)

        The course  Teaching high school Mathematics through English is compulsory in the unit of professional knowledge. This course aims to equip learners with basic and up-to-date knowledge of bilingually teaching methods, especially the knowledge of the content language integrated learning (CLIL) approach. This course includes the concept of the CLIL approach, considerations when planning a CLIL lesson, challenges in a CLIL class, and applying the CLIL approach in math lessons.

1.53.  Applying IT in Mathematics teaching  (02 credits)

        The course provides theory and modern perspective on teaching math with the support of information technology. Guide to exploit softwares in teaching Mathematics such as: dynamic geometry software, algebraic calculation software, software for designing E-learning lessons; Applying E-learning in teaching and learning Mathematics.

1.54.  Teaching practice 1 (02 credits)

        The first part of the course is to present the design process and to organize teaching lessons specialized in student competence:

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Algebra 10 (Semester 1);

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Geometry 10 (Semester 1);

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Algebra and Analysis 11 (Semester 1);

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Geometry 11 (Semester 1);

        Phần thứ hai của học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết khái quát nhất về: trường trung học; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những kĩ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Qua đó, tổ chức cho sinh viên thực hành trong môi trường giả định các kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; quản lý hành vi của học sinh trên lớp học để có thể vận dụng linh hoạt vào thực tiễn giáo dục trong nhà trường trung học.  Học phần có mối quan hệ mật thiết với các học phần: Tâm lý học đại cương, Những vấn đề chung về giáo dục học, Giao tiếp sư phạm.

1.55.  Teaching practice 2 (02 credits)

        The first part of the course is to present the design process and to organize teaching lessons specialized in student competence:

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Algebra 10 (Semester 2);

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Geometry 10 (Semester 2);

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Algebra and Analysis 11 (Semester 2);

        + Present the design process and organize teaching 2 lessons in Geometry 11 (Semester 2);

        Phần thứ hai của học phần tập trung vào việc tổ chức cho sinh viên thực hành: Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục/hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; tư vấn học đường trong nhà trường trung học. Học phần có mối quan hệ mật thiết với các học phần: Tâm lý học, Giáo dục học, Giao tiếp sư phạm.

1.56. Thực tập sư phạm 1 (03 tín chỉ)

          Học phần giúp sinh viên bước đầu vận dụng những kiến thức, kỹ năng NVSP được học tập, rèn luyện ở trường đại học vào quá trình thực tập công tác chủ nhiệm, thực tập công tác giảng dạy và các hoạt động đoàn thể ở trường phổ thông.

1.57. Thực tập sư phạm 2 (04 tín chỉ)

          Học phần giúp sinh viên vận dụng thành thạo những kiến thức, kỹ năng NVSP được học tập, rèn luyện ở trường đại học vào quá trình thực tập công tác chủ nhiệm, thực tập công tác giảng dạy và các hoạt động đoàn thể ở trường phổ thông.

1.58.1.  Blended learning in  Mathematics teaching (02 credits)

        The course provides learners with theories and perspectives on modern learning trends, blended learning models in math teaching. Guide to design, organize and teach Mathematics contents according to blended learning model.

1.58.2.  Applying STEM education in Mathematics teaching (02 credits)

        The course equips students with basic knowledge of STEM-oriented integrated teaching in teaching Mathematics in high schools. After completing this module, students have basic skills in designing math lessons in STEM education-oriented high schools.

1.58.3. Teaching Math topics in middle school according to the competency development approach (02 credits)

The course provides general theoretical issues about the competency of middle school students, teaching approaches to developing competency. Guide learners to design teaching plan topics: Numbers and Algebra; Geometry and Measurement; Statistics and Probability of the Middle School Mathematics Program.

1.59.1.  Methods of elementary Mathematics (03 credits)

        The course provides learners with general reasoning about mathematical problems, mathematical solutions and mathematical reasoning. Guide the application of speculations in solving and exploiting problems. Research the method to solve some typical topics in elementary math.

1.59.2.  History of Mathematics  (03 credits)

        The course refers to the developmental stages of Mathematics, some typical Mathematical achievements in stages; History of some important concepts of elementary mathematics. On that basis, student can use knowledge of the history of Mathematics to teach Mathematics in high schools.

1.59.3.  Teaching Mathematics in the approach of competence (03 credits)

The course provides general theory of general capacity, capacity Mathematics, capacity development skills of students in math;

The course  has a direct relationship with the math knowledge content in high schools;

The course following the previous training programs is the subject of the Educational Psychology group and the subjects of the Mathematics method: Teaching Theory of Mathematics, Teaching typical situations, Developing the capacity of math teachers;

The course has a close relationship with the next subjects of mathematical teaching method: Teaching specific fields; Teaching Maths in high schools.

1.59.4.  Positive teaching methods in Mathematics (03 credits)

        The course is to:

        + overview of innovative teaching method of mathematics, active teaching methods in teaching Mathematics in high schools;

        + apply innovative teaching methods of mathematics, active teaching methods in teaching typical situations of mathematics in high schools.

        The course follows the previous training programs Mathematics Teaching Theory, Teaching typical situations, Developing math teacher competencies;

        The course has a close relationship with the next subjects of Teaching subject in specific fields; Teaching math in high school.

 

1.60. Khóa luận tốt nghiệp (7 tín chỉ)

1.61. Algebra and applications (04 credits)

        The course Algebra and applications is a graduation alternative courses in the unit of specialized knowledge, belongs to the field of algebra.  The course:

        + equips leaners with knowledge about commutative algebra including: groups, rings and fields;

        +  reviews background knowledge both Arithmetic and polynomial rings;

        + provides the application of the structures of algebra, arithmetic and polynomial rings in solve elementary algebra problems;

        + forms a capacity to apply the knowledge learned to study other mathematical courses;

        + applies the knowledge learned to solve  mathmatical problems in high schools, problems of  other sciences, and problems in real life.

1.62. Analysis and applications (04 credits)

        The course Analysis and Application is an elective course in the Unit of graduation thesis or alternatives. This course aims to help learners synthesize modern knowledge of one-variable and multivariable calculus, systematize the applications of these two operations for teaching Mathematics at high schools. Through that, the skills of derivative, differential, integral as well as modeling, problem solving and creativity skills are trained and strengthened.

1.63. Geometry and applications (04 credits)

        The course gives students knowledge related to affine space, affine mapping, affine geometry, Euclid space, Euclidean geometry, geometric transformations in E2 and E3, etc Thereby, students comprehend theory and apply it to solve problems

1.64. Teaching Mathematics in high school (03 credits)

        The course researches the core fundamental problem of teaching method applied to Mathematics and researches the problem of mathematical reasoning, proves Mathematics in mathematics in high school. At the same time, to study and apply teaching theory in teaching organization of typical math situations in high schools: Teaching Mathematics concepts; Teaching Mathematical theorems and properties; Teaching Math problems;

        The course has a direct relationship with the mathematical knowledge content in high schools: Mathematical concepts; Theorem, Mathematical Properties; Math exercises;

        The course has a close relationship with the assessment of students' ability to teach math before graduation.

1.65. Probability, Statistics and applications (03 credits)

        The course review the core knowledge of the subjects of applied mathematics which are very important for math teachers at high school, that is the knowledge strand of probability and statistics. Besides, students are provided the applications of  probability and statistics in real life.

0355992498