Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán giải tích


Tên chương trình:         

Tiếng Việt: Toán giải tích (Theo định hướng nghiên cứu)

Tiếng Anh:  Mathematical Analysis

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành đào tạo: Toán giải tích

 

Mã số: 8 46 01 02

Tên gọi văn bằng: Toán giải tích

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 2 năm

Vị trí việc làm: Thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, quản lý chuyên môn và các vị trí khác thuộc chuyên ngành đào tạo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Khả năng học tập nâng cao trình độ: có thể học tập ở trình độ Tiến sĩ.

Thời điểm điều chỉnh chương trình đào tạo: 2020

  1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ có kiến thức khoa học chuyên sâu về Toán giải tích, có khả năng làm việc độc lập; có năng lực nghiên cứu và chuyển giao tri thức ở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp; có khả năng học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

  1. Chuẩn đầu ra

2.1. Nội dung chuẩn đầu ra

2.2. Ma trận Chuẩn đầu ra - Mục tiêu

0355992498