Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán giải tích


Tên chương trình:

            Tiếng Việt: Toán giải tích.

            Tiếng Anh: Mathematical Analysis.

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào tạo: Toán học;

Mã số: 9 46 01 02

Tên gọi văn bằng: Tiến sĩ Toán học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 03 năm (tập trung) hoặc 04 năm (không tập trung).

Vị trí việc làm: Nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, các trung tâm hoặc các Viện nghiên cứu về Toán

Khả năng học tập nâng cao trình độ: Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ sau tiến sĩ

Thời điểm điều chỉnh chương trình đào tạo: 11/2020.

  1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

        Đào tạo tiến sĩ Toán học có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Toán giải tích; có năng lực chuyển giao tri thức, nghiên cứu ở trình độ cao; có khả năng ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội; có năng lực làm việc chuyên môn độc lập và chủ trì các đề tài nghiên cứu với các đối tác trong nước và quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

  1. Chuẩn đầu ra

2.1. Nội dung chuẩn đầu ra

2.2. Ma trận Chuẩn đầu ra - Mục tiêu

0355992498