Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Danh mục các công trình NCKH của giảng viên Khoa Toán đã công bố trong năm học 2017-2018

 

STT Họ và tên Tên công trình Tên tạp chí/ hội thảo/ NXB
1 Trần Văn Bằng Partial differential equations Giáo trình, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
2 Nguyễn Phương Đông An extension of Krasnoselskii’s fixed point theorem and its application to nonlocal problems for implicit fractional differential systems with uncertainty J. Fixed Point Theory Appl., (20) (1) (2018), 1-27.
Đồng tác giả: H.V. Long
3 Nguyễn Phương Đông On the existence of solution of fuzzy evolution equations Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2, (2018), 2-14.
4 Hà Tuấn Dũng Gradient estimates and Harnack inequalities
for Yamabe-type parabolic equations on
Riemannian manifolds
Differential Geometry
and its Applications (số 60), năm 2018
5 Nguyễn Trung Dũng Lí thuyết xác suất Tập bài giảng, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
6 Dương Thị Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông Hội thảo “Công đoàn khoa Toán với đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
7 Đào Thị Hoa Dạy học chủ đề “Dạy học khái niệm toán học” cho SV ngành SP toán theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học. Đề tài NCKH, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
8 Đào Thị Hoa Thực trạng năng lực tự học của sinh viên ngành Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Didactic toán lần thức 6
Xuất bản 9/2017
9 Đỗ Văn Kiên Cấu trúc của iđêan định nghĩa của vành nửa nhóm có số chiều nhúng 4 Đề tài NCKH, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
10 Đỗ Văn Kiên Abstract algebra Tập bài giảng, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
11 Đỗ Văn Kiên Structure of defining ideals in numerical semigroup rings of embedding dimension 4 Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2
12 Đỗ Văn Kiên Pseudo-Frobenius numbers versus defining ideals in numerical semigroup rings Journal of Algebra
13 Đỗ Văn Kiên On defining ideals in numerical semigroup rings of minimal multiplicity Hội thảo “Một số vấn đề chon lọc trong Đại số địa phương”
14 Đỗ Văn Kiên On the generation of defining ideals in
numerical semigroup rings
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
15 Bùi Ngọc Mười Local stability and local convergence of the basic trust-region method Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics, National Sun Yat-sen University,  Kaohsiung, Taiwan, May 9-11, 2018
16 Trần Văn Nghị Coderivatives related to parametric
extended trust region subproblem and their applications
Taiwanese J. Math., 22(2), 485-511, 2018
17 Trần Văn Nghị On continuity of the value function in
parametric quadratically constrained nonconvex quadratic
programming problems
Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 51
18 Trần Văn Nghị Finite-time attractivity for semilinear fractional differential equations Results Math. 2018, 73:7.
Đồng tác giả: T.D. Ke
19 Khuất Văn Ninh Calculus I Tập bài giảng, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
(chủ biên), đồng tác giả: Nguyễn Phương Đông, Phạm Thanh Tuấn
20 Phạm Thế Quân Xây dựng hệ thống bài giảng
đa phương tiện về tổ chức dạy học các khái niệm hình học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Đề tài NCKH, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
(đồng tác giả)
21 Phạm Thanh Tâm On the deformation of the Hitchin morphism for the higher dimension in positive characteristic Taiwan-Vietnam Workshop on athematics (May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan)
22 Phạm Thanh Tâm On the deformation of the Hitchin morphism for the higher dimension in positive characteristic Đại hội toán học toàn quốc 2018, Nha Trang
23 Đinh Thị Kim Thuý Định lý Jung về tự đẳng cấu của không gian afin hai chiều Đề tài NCKH, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
24 Đinh Thị Kim Thuý Đạo hàm lũy linh địa phương và Định lý Jung Tạp chí Khoa học
trường ĐHSP Hà Nội 2, số 55 tháng 06 năm 2018
25 Đinh Thị Kim Thuý Đẳng cấu đa thức của không gian afin hai chiều và Định lý Jung Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, số 56 tháng 08 năm 2018
26 Đinh Thị Kim Thuý Một số hoạt động của Công đoàn hỗ trợ giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học Hội thảo “Công đoàn khoa Toán với đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
27 Phạm Thị Diệu Thuỳ Phát triển năng lực mô hình hóa trong dạy học môn toán cho học sinh phổ thông Tạp chí Khoa học, Đại học Thủ đô, số 21 tháng 1/2018
Đồng tác giả: Dương Thị Hà
28 Phạm Thị Diệu Thuỳ Phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình Tạp chí giáo dục, Tháng 3/2018
Đồng tác giả: Dương Thị Hà
29 Phạm Thị Diệu Thuỳ Анализновойучебнойпрогра- ммыпоматематикевоВьетнаме. Сборникнаучныхр абот, представленныхнаМе- ждународнуюнау- чнуюконференцию «71 Герценовскиечтения», 04/ 2018
30 Phạm Thị Diệu Thuỳ Developing Emotional Intelligence of Primary Students in Teaching Mathematics through Experiential Activities in Vietnam. American journal of Education Research . 05/2018.
31 Nguyễn Thị Trà Đếm số U4(Fp)-mở rộng Galois của trường p-adic Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học sư phạm Hà nội 2 lần thứ X, năm 2018
32 Nguyễn Ngọc Teaching professional standards for competency-based teacher training Tạp chí khoa học, Đại học Vinh, Vol.47, No. 1B, 2018
33 Nguyễn Ngọc Vấn đề phát triển nghề nghiệp của giáo viên ở Phần Lan và một số nước OECD Kỉ yếu HTQT “Nâng cao chất
lượng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Trường
ĐHSP Hà Nội 2
34 Nguyễn Ngọc Đào tạo giáo viên ở Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Kỉ yếu HTQT “Kinh nghiệm của Malaysia và Singapore về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Trường ĐHSP Hà Nội
35 Nguyễn Ngọc Kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực: Những học hỏi từ chương trình đánh giá học
sinh Quốc tế PISA
Hội thảo “Toán học trong sự
nghiệp đổi mới giáo dục”
36 Nguyễn Văn Tuyên Một số vấn đề định tính trong quy hoạch toàn phương và tối ưu véctơ với các hàm mục tiêu toàn phương Đề tài Nafosted
37 Nguyễn Văn Tuyên Existence Theorems in Vector Optimization with Generalized Order J. Optim. Theory Appl.
38 Nguyễn Văn Tuyên Second-order KKT optimality conditions for multi-objective optimal control problems Workshop "Mathematical Optimization Theory and Application"
39 Nguyễn Văn Tuyên Existence results for vector optimization problems Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
Bài viết khác

0355992498