Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Thống kê việc thực hiện các nhiệm vụ NCKH năm 2018-2019 của giảng viên Khoa Toán

THỐNG KÊ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NCKH NĂM 2018-2019
Khoa Toán – Trường ĐHSP Hà Nội 2
(Tính từ tháng 8/2018-7/2019)
 
1. Thực hiện các đề tài NCKH
STT Họ và tên Vai trò Tên đề tài Cấp Thời gian Tiến độ thực hiện
1 Nguyễn Văn Tuyên (Chủ nhiệm) , Khuất Văn Ninh, Trần Văn Bằng, Nguyễn Huy Hưng, Bùi Kiên Cường, Nguyễn Quốc Tuấn Chủ nhiệm Khảo sát về một số quy tắc tính toán dưới vi phân bậc hai và các ứng dụng Đề tài KHCN cấp Bộ 2018-2020 Đang thực hiện
2 Nguyễn Văn Tuyên (Chủ nhiệm), Trần Văn Tuấn, Trần Thị Thu Chủ nhiệm Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu véctơ trên miền ràng buộc không bị chặn Ưu tiên thực hiện cấp CS 2019-2021 Đang thực hiện
3 Nguyễn Văn Tuyên (Thành viên) Thành viên Tối ưu không trơn và đối ngẫu không lồi Nafosted 2019 Đã nghiệm thu (Đạt)
4 Nguyễn Văn Tuyên
Trần Văn Nghị
Thành viên Bất đẳng thức biến phân vec tơ và một số vấn đề liên quan Đề tài Nafosted 2019-2021 Đang triển khai
5 Trần Văn Nghị Chủ nhiệm Tính ổn định của bài toán quy hoạch toàn phương với ràng buộc toàn phương
 
Ưu tiên thực hiện cấp cơ sở 2017-2019 Đã nghiệm thu. Xếp loại: Tốt
6 Trần Văn Nghị Thành viên Sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạc toàn phương và một số vấn đề liên quan Ưu tiên thực hiện cấp cơ sở 2018-2020 Đang triển khai
7 Trần Văn Nghị Thành viên Bài toán bất đẳng thức biến phân affine suy rộng và một số vấn đề liên quan Đề tài KHCN cấp Bộ (Chương trình phát triển Toán học) 2019-2021 Đang triển khai
8 Nguyễn Trung Dũng Chủ nhiệm Sự ổn định và ổn định hóa vững của lớp hệ SBS. Mã số C.2017-18-04 Ưu tiên cơ sở 2017-2018 Đã nghiệm thu-Tốt
9 Nguyễn Trung Dũng Thành viên-Thư kí Ổn định và điều khiển các hệ động lực hai pha (Analysis and control of two-dimensional systems). Mã số 101.01-2018.05 Nafosted 2018-2020 Đang thực hiện
10 Trần Văn Tuấn Chủ nhiệm Tính giải được của bất đẳng thức vi biến phân bậc phân số trong không gian vô hạn chiều Cơ sở 9/2018-9/2019 Đang thực hiện
11 Trần Văn Bằng, Phan Trọng Tiến Chủ nhiệm Ứng dụng nghiệm nhớt vào bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn Cơ sở 12/2017-12/2018 Đã nghiệm thu-Tốt
12 Nguyễn Thị Kim Sơn, Hoàng Việt Long, Hà Thị Thanh Tâm, Nguyễn Phương Đông, Tống Anh Tuấn Thành viên Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa giá trị khoảng với đạo hàm bậc phân thứ NAFOSTED 2018 – 2020 Đang thực hiện
13 Nguyễn Năng Tâm, Trần Văn Nghị, Bùi Ngọc Mười, Nguyễn Phương Đông Thành viên Bài toán bất đẳng thức biến phân affine và ứng dụng Cấp Bộ 2018 -2020 Đang thực hiện
14 Nguyễn Phương Đông Chủ nhiệm Tính giải được của bài toán Cauchy cho phương trình tiến hóa mờ bậc phân thứ Cấp Cơ sở 3/2018 – 3/2019 Đang thực hiện
15 Đào Thị Hoa Chủ nhiệm Xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề hàm số mũ và hàm số logarit cho học sinh THPT Cơ sở 2018-2019 Đã nghiệm thu – Xếp loại tốt
16 Phạm Thanh Tâm Thành viên Mođun với liên thông phẳng và lý thuyết biểu diễn Nhà nước 4/2017-4/2019 Đã nghiệm thu
17 Phạm Thanh Tâm Thành viên Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho NCVCC 2018 Viện toán học 1/2018 - 12/2018 Đã nghiệm thu
18 Phạm Thanh Tâm Chủ nhiệm Liên thông của một phân thớ véc tơ trong đặc số dương Trường ĐHSP Hà Nội 2 1/2018 - 12/2018 Đã nghiệm thu
19 Phạm Thanh Tâm Chủ nhiệm Nghiên cứu về sự tồn tại biến dạng của cấu xạ Hitchin của mặt xạ ảnh trơn trong đặc số dương Ưu tiên cơ sở 6/2019-6/2021 Đang thực hiện
20 Nguyễn Thị Kiều Nga Chủ nhiệm Về cấu trúc một số lớp môđun trên vành giao hoán Noether Bộ 2019-2020 Đang thực hiện
21 Hà Tuấn Dũng Chủ nhiệm Ứớc lượng gradient  và bất đẳng thức Harnack cho một phương trình nhiệt phi tuyến với V-Laplace trên  đa tạp Riemann Cơ sở 2019-2020 Đang thực hiện
22 Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ nhiệm Dạy học môn Toán THPT gắn với định hướng nghề nghiệp cho HS Ưu tiên cơ sở 6/2019-6/2021 Đang thực hiện
23 Phạm Thị Hồng Hạnh Thành viên chính Triển khai giảng dạy kiến thức về ứng dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng vào các trường cao đẳng nghề tại Việt Nam Nhà nước 1/2017-6/2019 Đang thực hiện
 

 
2. Bài báo khoa học 
STT Các tác giả Vai trò Tên bài báo Tạp chí Năm xuất bản Tập, số, trang Danh mục Ranking
(Theo Scimagojr.com)
1 Huy, N.Q., Kim, D.S, Tuyen, N.V. Author New second-order Karush–Kuhn–Tucker optimality conditions for vector optimization Appl. Math. Optim. 2019 79 , 279–307  SCI Q1
2 Tuyen, N.V., Yao, J.C, Wen, C.F. First author A note on approximate Karush-Kuhn-Tucker conditions in locally Lipschitz multiobjective optimization Optim. Lett. 2019 13 ,163-174  SCIE Q1
3  Kien, B.T., Tuyen, N.V., Yao, J.C. Author  Second-order KKT optimality conditions for multi-objective optimal control problems SIAM J. Control Optim. 2018 56, 4069-4097 SCI Q1
4 Tuyen, N.V., Huy, N.Q., Kim, D.S. First author Strong second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization Appl. Anal. 2018 DOI:10.1080/00036811.2018.1489956 SCIE Q2
5 Xiao, Y.-B., Tuyen, N.V., Yao, J.-C, Wen, C.-F. Author Locally Lipschitz Vector Optimization Problems: Second-order constraint qualifications, regularity condition, and KKT necessary optimality conditions Positivity 2019 DOI: 10.1007/s11117-019-00679-z SCIE Q2
6 Tran Van Nghi, Nguyen Nang Tam First author Stability for parametric extended trust region subproblems
 
Pac. J. Optim 2019 15(1), 111-129 SCIE Q3
7 L.V. Hien, N.T. Dzung Author Asynchronous control of discrete-time stochastic bilinear systems with Markovian switchings International Journl of Systems
Science
2019 50, 23-34 SCIE Q1
8 Trần Đình Kế, Trần Văn Tuấn Author Weak stabilization for fractional dif-
ferential inclusions with infinite delays
Scientific Journal of Hanoi
Metropolitan University
2018 No.27, 35-56 Tạp chí trường đại học  
9 Trần Văn Tuấn First author Tính giải được của bất đẳng thức vi biến phân bậc phân số  
Tạp chí Khoa học Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2
2019 No.59, 27-36 Tạp chí trường đại học  
10 Tran Van Bang,
Phan Trong Tien
 
First author, corresponding author On the Existence, Uniqueness, and Stability of β-Viscosity Solutions to a Class of Hamilton-Jacobi Equations in Banach Spaces Acta Mathematica Vietnamica 2018 Online
https://doi.org/10.1007/s40306-018-0287-7
Scopus Q4
11 Phan Trong Tien, Tran Van Bang Author Uniqueness of β -Viscosity Solutions of Hamilton–Jacobi Equations and Applications to a Class of Optimal Control Problems Differential Equations and Dynamical Systems 2019 Online
https://doi.org/10.1007/s12591-019-00479-7
Scopus Q3
12 Trần Văn Bằng, Phan Trọng Tiến First author, corresponding author Ứng dụng nghiệm nhớt vào bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 2018 Số 58, 3-21 Trường đại học  
13 Nguyen Thi Kim Son, Nguyen Phuong Dong Author Asymptotic behavior of C0-solutions of evolution equations with uncertainties Journal of Fixed Point Theory and Applications 2018 20, pp. 1-30 SCIE Q2
14 Nguyen Thi Kim Son, Nguyen Phuong Dong, Hoang Viet Long, Le Hoang Son Author Towards granular calculus of single-valued neutrosophic functions under granular computing Multimedia Tools and Applications 2019 pp. 1-37 SCIE Q2
15 Nguyen Thi Kim Son, Nguyen Phuong Dong, Hoang Viet Long Author Fuzzy delay differential equations under granular differentiability with applications Computational and Applied Mathematics, 2019 38 SCIE Q3
16 Nguyen Thi Kim Son, Nguyen Phuong Dong, Hoang Viet Long, Le Hoang Son, Aliezar Khastan Author Linear quadratic regulator problem governed by granular neutrosophic fractional differential equations ISA Transactions 2019   SCIE Q1
17
  • Nguyen Thi Kim Son
Nguyen Phuong Dong
  • Le Hoang Son
  • Mohamed Abdel-Basset
  • Gunasekaran Manogaran
  • Hoang Viet Long
Author On the stabilizability for a class of linear time-invariant systems under uncertainty Circuits, Systems, and Signal Processing 2019 pp. 1-42 SCIE Q2
18
  • Nguyen Phuong Dong, Duong Thu Hoan
First author The solvability of Cauchy problem to fuzzy fractional evolution equations under Caputo generalized Hukuhara-differentiability Journal of Science, Hanoi Pedagogical University No 2 2019 59 Tạp chí cấp trường  
19 Dương Thị Hà First author Thiết kế các hoạt động học tập môn Toán theo định hướng phát triển năng lực
 
Thiết bị Giáo dục 2019 số 193 kì 2, trang 6-8 Tạp chí Quốc gia  
20 Đào Thị Hoa   Xây dựng bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề hàm số mũ và hàm số logarrit cho học sinh THPT Tạp chí Giáo dục 2019 Số 452    
21 Nguyễn Thị Kiều Nga - Ngô Sách Đăng First author Đồng dư đa thức một đa thức và ứng dụng trong giải toán sơ cấp Tạp chí khoa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 2018 58, 28-40 Tạp chí trường đại học  
22 Nguyễn Thị Kiều Nga Author Rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên đại học ngành Toán thông qua dạy học một số nội dung đa thức Tạp chí Giáo dục 2019 Số đặc biệt tháng 4/2019, 220-224 Tạp chí quốc gia  
23 Nguyễn Văn Hà, Phạm Thế Quân Corresponding author Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh qua dạy học giải toán ở trường tiểu học Tạp chí Thiết bị giáo dục 2019 Số 196, tr4-6 Tạp chí Quốc gia  
24 Ngo Thanh Binh, Khuat Van Ninh Author Parameter Continuation Method for Solving Nonlinear Fredholm Integral Equations of the Second Kind Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 2019 https://doi.org/10.1007/s40840-018-0700-3 SCIE Q2
25 Ngo Thanh Binh, Khuat Van Ninh Author A numerical method for solving nonlinear Volterra - Fredholm integral equation Applied Analysis and Optimizations 2019 3, 103-127 Tạp chí quốc tế  
26 Ngo Thanh Binh, Khuat Van Ninh Author Analytical solution of Volterra - Fredholm integral equations using  hybrid of the method of contractive mapping and parameter continuation method Int. J. Appl. Comput. Math 2019   SCOPUS  
27 Ha Tuan Dung Corresponding author Gradient estimates and Harnack inequalities of nonlinear heat equations for the V-Laplacian Journal of the Korean Mathematical Society 2018 55, 1285-1303 SCIE Q3
28 Ha Tuan Dung, Nguyen Thac Dung, First author Sharp gradient estimates for a heat equation in Riemannian manifolds Proceedings of the American Mathematical Society 2019 https://doi.org/10.1090/proc/14645 SCI Q1
29 S. Goto, D. V. Kien, N. Matsuoka, H. L. Truong, Author Pseudo-Frobenius numbers versus defining ideals in numerical semigroups rings J. Algebra. 2018 508, 1--15 SCI Q1
30 Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Tiến Trung, Vũ Quốc Chung Corresponding author Self-studying in learning mathematics in primary schools Viet Nam journal of Education 12/2018   Tạp chí quốc gia  
31 Vũ Quốc Chung, Phạm Thị Diệu Thùy Corresponding author Thiết kế ma trận nội dung năng lực trong phát triển chương trình môn toán ở trường phổ thông   03/2019   Tạp chí quốc gia  
32 Phạm Thị Hồng Hạnh Author Dạy học Phân hóa môn Toán THPT gắn với định hướng nghề  Khoa học Giáo dục 2019 số 14 tháng 02 /2019
Tr49-54
tạp chí quốc gia  
33 Nguyễn Minh Chương, Đào Văn Dương, Nguyễn Đức Duyệt Author
(NCS)
Weighted Morrey-Herz space
estimates for rough Hausdorff
operator and its commutators
Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications 2019   SCIE Q2
34     Do Duc Thuan, Khong Chi Nguyen, Nguyen Thu Ha, Nguyen Huu Du Author
(NCS)
Robust stability of linear time-varying implicit dynamic equations: a general consideration
 
Mathematics of Control, Signals, and Systems 2019   SCI Q2
 

 
3. Giáo trình, tài liệu
STT Các tác giả Tên Giáo trình, Tài liệu Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Trần Văn Bằng (Chủ biên),
Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Tuyên, Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hào
Giải tích hàm một biến 1 ĐHSPHN2 2019
2 Lê Phương Thảo,
Trần Văn Bằng,
Mooi Lee Choo
English for teaching Mathematics ĐHSPHN2 2019
3 Trần Văn Bằng (Chủ biên),
Nguyễn Phương Đông,
Phạm Thị Hương,
Trần Thị Vân Anh, Lê Phương Nga, Trần Thị Thu
English for Mathematics ĐHSPHN2 2019
4 Trần Văn Bằng (Chủ biên),
Đào Thị Hoa,
Nguyễn Thị Kiều Nga,
Phan Trọng Tiến
Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1 Hồng Đức 2019
5 Trần Văn Bằng,
Đào Thị Hoa,
Nguyễn Thị Kiều Nga,
Phan Trọng Tiến
Dạy học những tình huống điển hình trong môn Toán học Hồng Đức 2019
6 Nguyễn Thị Kim Sơn, Nguyễn Phương Đông Giáo trình Giải tích thực một biến NXB Xây dựng 2019
7 Nguyễn Thị Kim Sơn, Nguyễn Phương Đông, Hoàng Việt Long Chapter 9: A foundation on Neutrosophic Calculus, An Essential Guide to Fuzzy Systems, SeriesComputational Mathematics and Analysis NOVA Science Publishers.
ISBN: 978-1-53616-128-1.
2019
8 Trần Văn Bằng (Chủ biên), Phạm Thị Hương, Lê Thanh Nga, Trần Thị Thu, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Phương Đông Coursebook: English for Mathematics ETEP’s project book 2019
9 Đào Thị Hoa (Chủ biên),  Trần Văn Bằng, Nguyễn Thị Kiều Nga, Dương Thị Hà Dạy học những tình huống điển hình trong môn Toán học (Theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán) ĐH Quốc gia Hà Nội 2019
10 Nguyễn Thị Kiều Nga (Chủ biên), Đỗ Văn Kiên, Phan Văn Lộc Quỹ tích của môđun  hữu hạn sinh trên vành giao hoán NXB Hồng Đức 2019
Bài viết khác

0355992498