Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

Khoa Toán được thành lập cùng với Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 1967. Sau khi di chuyển về các địa phương tránh chiến tranh, năm 1975 Khoa chuyển về thị trấn Xuân Hòa nay là phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

1- Địa chỉ của Khoa Toán: Phòng 2.10-2.13 Nhà A4 - Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2- Email: khoatoan.sp2@moet.edu.vn

3- Tập thể lãnh đạo khoa gồm:

+ Trưởng khoa:  GVCC.TS Trần Văn Bằng
   
+ Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:
                        GVCC. PGS.TS Nguyễn Văn Tuyên

+ Phó Trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên:
                        GVCC.TS Nguyễn Thị Kiều Nga

4- Đội ngũ cán bộ: Khoa Toán hiện có 32 viên chức, trong đó có 30 Giảng viên, 02 Chuyên viên; 01 Phó giáo sư, 12 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ và 02 Cử nhân.

5- Các tổ bộ môn: Giải tích, Đại số, Hình học, Toán ứng dụng, Phương pháp dạy học.

6- Thầy và trò Khoa Toán quyết tâm cùng với Nhà trường thực hiện SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC:

TUYÊN NGÔN SỨ MẠNG
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ trình độ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc với khu vực thành thị, thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.

TẦM NHÌN: Tới năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ:

  • Trở thành một trong những trường đại học sư phạm hàng đầu của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên khu vực phía Bắc và cả nước; là trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo giáo viên và kết nối với hệ thống các trường phổ thông, hướng tới các trường đại học sư phạm hàng đầu châu Á.
  • Cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học trình độ cao, đặc biệt là nghiên cứu khoa học giáo dục.
  • Đảm bảo người học tốt nghiệp có chất lượng cao, có năng lực làm việc, thích nghi, sáng tạo và tự học suốt đời.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín - Trí tuệ - Cống hiến


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Trường Đại học Sư phạm 2 đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030. Đây là văn bản quản lý quan trọng, định hướng cho các hoạt động của Nhà trường theo 07 lĩnh vực:
    1. Tầm nhìn chiến lược, quản lý và đảm bảo chất lượng
    2. Chương trình đào tạo
    3. Nghiên cứu, phát triển và đổi mới
    4. Hoạt động đối ngoại
    5. Môi trường giáo dục và nguồn lực
    6. Hỗ trợ giảng dạy
    7. Hỗ trợ học tập
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cam kết tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đặt ra; quyết tâm đưa Nhà trường trở thành một trong những trường đại học sư phạm hàng đầu của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên khu vực phía Bắc và cả nước; là trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo giáo viên và kết nối với hệ thống các trường phổ thông, hướng tới các trường đại học sư phạm hàng đầu châu Á.Tags:


Bài viết khác

0355992498