Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2042 /QĐ-ĐHSPHN2 ngày 05 tháng 10 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
)

________________________________________

NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP

 

1. Ý nghĩa của Triết lý giáo dục

    Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là quan điểm, tư tưởng cốt lõi định hướng và liên kết các hoạt động giáo dục của Nhà trường. Với tinh thần Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập”, Nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo người học có đầy đủ các phẩm chất và năng lực cần thiết để thích ứng và thành công trong bối cảnh môi trường nghề nghiệp, môi trường xã hội đa dạng, luôn biến đổi và phát triển.

2. Nội dung của Triết lý giáo dục

   NHÂN VĂN: Lấy người học làm trung tâm để phát triển hài hòa, toàn diện phẩm chất và năng lực, thấm nhuần các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

   KHAI PHÓNG: Trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, phát huy tối đa tiềm năng con người, hình thành tư duy mở, chủ động đón nhận và sáng tạo cái mới, cái tiến bộ.

   HỘI NHẬP: Đào tạo theo hướng hiện đại và chuẩn mực quốc tế nhằm hình thành ở người học năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

 Tags:


Bài viết khác

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

Khoa Toán được thành lập cùng với Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 1967. Sau khi di chuyển về các địa phương tránh chiến tranh,

21/10/2021

0355992498